بسمه تعالي

تصويب نامه هيأ ت وزيران

وزارت راه و ترابري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

 

هيأت وزيران در جلسه مرخ 27/3/1380 بنا به پيشنهاد شماره 1621/10/10807/1 مورخ 21/4/1379 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي و به استناد تبصره (6) ماد ه (7) اصلاحي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي -  مصوب 1375- آيين نامه نظارت بر تأسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرتي ، سياحتي ، جهانگردي و زيارتي را به شرح زير تصويب نمود:

 

آيين نامه نظارت بر تأسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرتي ، سياحتي ، جهانگردي و زيارتي

 

فصل اول كليات

ماده 1 ) دفترهاي خدمات موضوع اين آيين نامه عبارتند از:

الف - دفتر خدمات مسافرتي كه در زمينه تنظيم برنامه هاي مسافرتي ، فروش بليط مسافرت ، ذخيره مكان و هر گونه اقدام ديگر مربوط به خدمات ترابري مسافر به طور مستقيم يا غير مستقيم با رعايت قوانين و مقررات راه و ترابري فعاليت مي نمايد.

ب - دفتر خدمات سياحتي جهانگردي كه در زمينه اخذ رواديد ، تنظيم و انجام مسافرت گروهي داخلي و خارجي ، ذخيره مكان و هرگونه خدمات ايرانگردي و جهانگردي با رعايت قوانين و مقررات ايرانگردي و جهانگردي فعاليت مي كند.

پ - دفتر خدمات زيارتي كه در زمينه ثبت نام ، تنظيم و انجام مسافرت هاي زيارتي به داخل و خارج از كشور ، ذخيره مكان و هر گونه خدمات زيارتي با رعايت قوانين و مقررات حج و زيارت فعاليت مي كند.

 

ماده 2 ) هر شخص حقيقي يا حقوقي در صورتيكه بخواهد به انجام خدمات موضوع بند (الف) ماده يك اين آيين نامه بپردازد بايد مجوز مربوط را از وزارت راه و ترابري اخذ نمايد و هر شخص حقيقي يا حقوقي كه قصد انجام خدمات موضوع بندهاي (ب) و (پ) ماده يك اين آيين نامه را دارد بايد مجوز لازم را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كسب نمايد .

تبصره ) صدور كليه مجوزهاي موضوع اين ماده براي يك شخص نيز بلا مانع است .

 

ماده 3 ( كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه اقدام به فعاليت هاي مسافرتي ، سياحتي - جهانگردي و زيارتي مي نمايند موظفند حسب مورد مجوزهاي لازم را مطابق مواد اين آيين نامه از مرجع مربوط اخذ نمايند. در غير اين صورت نيروي انتظامي با معرفي مرجع مربوط از فعاليت آنان ممانعت به عمل آورده و متخلفان را به محاكم دادگستري دلالت مي نمايد.

 

فصل دوم شرايط صدورمجوز

ماده 4 ) مجوز تأ سيس دفترهاي خـدمات مسـافرتي ، سيـاحتي – جهـانگردي و زيـارتي - كه از اين پس دفتر ناميده مي شود - با شرايط زير به تشخيص مرجع صدور مجوز براي متقاضيان حقيقي يا حقوقي صادر مي شود:

الف - ضوابط كلي:

 1. ارايه محل مناسب براي دفتر كار
 2. معرفي مدير فني
 3. ارايه نام و نشان دفتر
 4. سپردن تضمين

 

ب - شرايط اشخاص حقوقي:

 1. تابعيت ايران
 2. ارتباط موضوع فعاليت شخص حقوقي با فعاليت هاي موضوع اين آيين نامه

 

پ - شرايط اشخاص حقيقي:

 1. تابعيت ايران
 2. متدين به دين اسلام يا ساير اديان به رسميت شناخته شده در قانون اساسي
 3. عدم اعتياد به مواد مخدر بنا به تأييد مراجع ذي صلاح
 4. ارايه گواهي عدم سوء پيشينه كيفري
 5. داشتن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت از آن براي متقاضيان مرد
 6. داشتن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي
 7. نداشتن اشتغال ديگر كه مانع فعاليت مورد نظر باشد.
 8. داشتن حداقل 25 سال سن
 9. داشتن حداقل 3 سال سابقه كار مفيد مرتبط با فعاليت مرتبط و صلاحيت شغلي

تبصره ) مجوز تأسيس و فعاليت دفتر براي اتباع بيگانه فقط در قالب اشخاص حقوقي و با رعايت قوانين و مقـررات مربـوط صادر مي شود.

 

ماده 5 ) وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و راه و ترابري حسب مورد نظر مراجع ذي صلاح را در خصوص صلاحيت داو طلبان كسب مي نمايند.

تبصره ) دستگاه هاي مورد استعلام موظفند پاسخ نظر خواهي موضوع اين ماده را حداكثر تا پانزده روز اعلام نمايند و عدم پاسخگويي در مدت ياد شده به عنوان موافقت آن دستگاه تلقي مي شود.

 

ماده 6 ( جانبازان بيش از 25 % با داشتن توانايي جسمي و آزادگان و رزمندگان جنگ تحميلي با بيش از دو سال سابقه حضور داو طلبانه در جبهه و خانواده هاي شاهد با معرفي مرجع مربوط و داوطلبان بومي و فارغ التحصيلان دانشكده هاي ايرانگردي و جهانگردي و رشته هاي مرتبط با داشتن شرايط كامل اين آيين نامه از نظر نوبت اعطاي مجوز تأسيس دفتر اولويت دارند.

 

ماده 7 ) متقاضيان تأسيس دفتر بايد محلي را با شرايط زير جهت انجام فعاليت خود به تشخيص مرجع صدور مجوز ، دارا باشند:

الف - مساحت دفتر 40 الي 70 متر مربع (با توجه به ميزان تقاضا و موقعيت به تشخيص مرجع صدور مجوز)

ب - كاربري تجاري يا اداري محل دفتر

پ - ارايه مدرك معتبر رسمي مبني بر تصرف مالكانه يا استيجاري محل دفتر

 

ماده 8 ) متقاضيان تأ سيس دفتر بايد يك نفر را به عنوان مدير فني به مراجع مربوط حسب مورد معرفي نمايند. مدير فني ضمن دارا بودن شرايط بند (پ) ماده (4) اين آيين نامه بايد داراي شرايط زير باشد:

 1. آشنايي كامل به يكي اززبانهاي خارجي ترجيحاً انگليسي و در مورد متقاضيان بند (پ) ماده يك ترجيحاً عربي
 2. ارايه گواهينامه فارغ التحصيلي از آموزشگاه ها و مراكزآموزش عالي و مدارس حرفه اي خدمات مسافرتي و سياحتي - جهانگردي يا مراكز آموزشي وزارتخانه هاي مرتبط

تبصره ) فعاليت اتباع خارجي در سمت مدير فني منوط به دارا بودن پروانه معتبر اشتغال و تأ ييد صلاحيت فني آنها به وسيله مرجع صادر كننده مجوز است.

 

ماده 9 ) دارندگان مجوز يا مديران عامل اشخاص حقوقي در صورت دارا بودن شرايط ماده (8) اين آيين نامه مي توانند به عنوان مدير فني همان دفتر تعيين شوند.

تبصره ) مدير فني در هر حال نمي تواند مدير فني بيش از يك دفتر باشد و موظف است تمام وقت در محل دفتر حاضر باشد.

 

ماده 10 ) متقاضي مجوز تأ سيس دفتر مكلف است تضمين معتبر به ميزان حداقل پنجاه ميليون ريال براي هر مجوز به مرجع صدور  مجوز به عنوان حسن انجام كار و تضمين تعهد تسليم نمايد.

تبصره ) مبلغ تضمين هر دو سال يك بار با توجه به شاخص تورم اعلام شده از بانك مركزي ايران توسط مرجع صدور مجوز قابل افزايش است.

ماده 11 ) تضمين سپرده شده در صورت عدم ايفاي تعهدات به تشخيص مرجع صدور مجوز قابل استيفا مي باشد. در صورتي كه تمام يا قسمتي از تضمين ، مورد استفاده قرار گيرد مرجع مربوط مراتب را به وسيله نامه به نشاني دارنـده مجـوز اعلام مي كند و دارنده مجوز مكلف است حد اكثر تا يك ماه از تاريخ اعلام ، تضمين را به ميزان مقرر تكميل نمايد.

تبصره ) عدم اجراي دستور تكميل تضمين بدون عذر موجه بنا به تشخيص مرجع صدور مجوز ، منجر به تعليق مجوز فعاليت دفتر مي شود.

 

ماده 12 ) در صورتي كه صاحب مجوز انصراف خود را از ادامه فعاليت به وسيله نامه سفارشي يا ثبت در دبير خانه مرجع صادر كننده مجوز يا اظهار نامه رسمي اعلام كند و تسويه حساب هاي لازم انجام پذيرد يا فعاليت ياد شده تعطيل شده باشد ، تضمين سپرده شده آزاد مي شود .

 

ماده 13 ) متقاضي بايد نام و نشان دفتر خود را به مرجع صدور مجوز اعلام كند تا پس از تأ ييد مورد استفاده قرار دهد. تغيير نام و نشان بدون تأ ييد مرجع صدور مجوز  ممنوع است.

تبصره ) نام و نشان بايد داراي مفهوم متناسب با فعاليت دفتر بوده و از نام هاي غير فارسي و غير متعارف نباشد.

 

ماده 14 ) پس از صدور موافقت اوليه مجوز دفتر توسط مرجع ذي ربط و احراز شرايط بندهاي (الف) و (ب) ماده (4) اين آيين نامه و ابلاغ آن ، متقاضي موظف است طي سه ماه نسبت به معرفي مكان ، نام ، نشان، مدير فني داراي شرايط و ارايه تضمين به مرجع ياد شده اقدام نمايد. در غير اين صورت موافقت صادر شده بي اثر است.

 

ماده 15 ) وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و راه ترابري موظفند پس از دريافت مدارك مندرج در ماده (4) حد اكثر تا يك ماه نتيجه بررسي خود را به متقاضي اعلام نمايند.

 

فصل سوم تكاليف دارنده مجوز

ماده 16 ) تغيير محل دفتر بدون موافقت مرجع صادر كننده مجوز ممنوع است و تخلف از اين ماده موجب تعطيل دفتر جديد و تعليق مجوز تا كسب موافقت از مرجع ياد شده مي شود .

 

ماده 17 ) دفتر مجاز نيست به فعاليتي كه مغاير با موضوع فعاليتش بوده يا سنخيتي با آن نداشته باشد بپردازد.

 

ماده 18 ) در مواردي كه پروانه لغو شود دارنده پروانه بايد ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم قطعي لغو مجوز را به وسيله پست سفارشي يا حضور به مرجع صدور مجوز مسترد نمايد.

 

ماده 19 ) دفتر موظف است درزمان تعليق از قبول تعهدهاي جديد خودداري نمايد و طبق دستور العمل هاي مراجع ذيربط به تعهدات قبلي عمل نمايد. در صورت عدم رعايت مراتب بالا ، مجوز دفتر به تشخيص مرجع صدور مجوز لغو مي شود.

 

ماده 20 ) دارندگان مجوز مكلفند موارد زير را رعايت نمايند:

الف - شخص حقوقي دارنده  مجوز مكلف است هرگونه تغيير در امور مربوط به مديريت ، شركا ، سهامداران ، نام ، نشان و اقامتگاه شركت را به اطلاع مرجع صدور مجوز برساند در غير اين صورت مجوز فعاليت او به تشخيص مرجع صادر كننده از يك ماه  تا سه ماه معلق مي شود.

ب - حضور مدير فني در دفتر الزامي است و در غياب مدير فني در موارد ضروري دارنده مجوز يا مدير عامل شخص حقوقي مكلف به حضور در دفتر است.

پ - هرگاه دفتر پس از اخذ مجوز بيش از شش ماه بدون عذر موجه شروع به كار ننمايد يا سه ماه بدون داشتن عذر قابل قبول ، تعطيل باشد يا به مدت يك سال هيچ گونه فعاليتي نداشته باشد به تشخيص مرجع صادر كننده ، مجوز فعاليتش لغو مي شود.

ت - دفتر موظف است اطلاعات مورد درخواست و گزارش عملكرد فعاليت خـود را در مـدتي كه مراجـع مربـوط تعيين مي كنند ارايه دهد. در غير اين صورت به تشخيص مرجع صدور مجوز براي مرتبه اول مجوز دفتر تا سه ماه تعليق و چنانچه پس از پايان مدت تعليق مدارك ياد شده را ارايه ننمايد مجوز دفتر لغو مي شود.

ث - دفتر موظف است نام ، نشان ، نشاني كامل ، شماره هاي تلفن و نمابر و نوع فعاليت خود را در سر برگنامه ها به زبان فارسي و يكي از زبان هابي انگليسي يا فرانسه يا عربي درج نمايد. همچنين در صورت ارايه شماره مجوز از سوي مرجع صدور مجوز موظف به درج آن در تابلو ، سر برگ و مكاتبات خود است.

ج - مدير عامل اشخاص حقوقي و دارنده مجوز در مورد اشخاص حقيقي پاسخگوي مرجع  صدور مجوز و مسؤول رعايت قوانين و مقررات مرتبط هستند.

 

ماده 21 ) انتقال مجوز  دفتر پس از موافقت مرجع صدور مجوز و احراز شرايط و رعايت قوانين و مقررات مربوط امكان پذير است.

 

ماده 22 ) در صورتي كه شخص حقيقي صاحب مجوز تمام يا يكي از شرايط مقرر در آيين نامه را بنا به تشخيص مرجع صدور از دست بدهد مجوز وي تا شش ماه معلـق مي شـود و اگر در مـدت يـاد شده شـرايط مـورد نظر را فراهم ننمايد مجوز لغو مي شود.

 

ماده 23 ) در صورتي كه شخص حقيقي صاحب مجوز فوت نمايد يا محجور شود ورثه متوفي يا قيم شخص محجور بايد حداكثر تا شش ماه شخص داراي شرايطي را معرفي كنند. در غير اين صورت مجوز دفتر لغو مي شود در اين مدت مدير فني مسؤوليت دارنده مجوز را بر عهده دارد.

 

ماده 24 ) انحلال قهري ياارادي يا بطلان شخص حقوقي دارنده مجوز موجب لغو مجوز فعاليت مي شود؛ مگر اينكه تا شش ماه با رعايت شرايط مقرر قانوني نسبت به انتقال به شخص جديد اقدام و موافقت مرجع صدور مجوز را از اخذ نمايد.

تبصره ( در مدت انحلال قهري يا ارادي اشخاص حقوقي صاحب مجوز مدير تصفيه موظف است تا شش ماه نسبت به انتقال مجوز به شخص جديد اقدام و موافقت مرجع صدور مجوز را اخذ نمايد.

 

ماده 25 ) درصورتي كه در مورد شخص حقيقي مدير فني و در مورد شخص حقوقي مدير عامل يا مدير فني فوت نمايد يا تغيير كند يا محجور شود ياهر يك از شرايط مندرج در اين آيين نامه را از دست بدهد به تشخيص مرجع صدور مجوز دارنده مجوز در شخص حقيقي و هيأت مديره در شخص حقوقي موظف است مراتب را تا ده روز به صورت كتبي به مرجع صدور مجوز اعلام نمايد و تا سه ماه شخص ديگري را كه داراي شرايط مقرر در اين آيين نامه باشد به جاي مدير سابق تعيين و به مرجع صدور مجوز معرفي نمايد؛ درغير اين صورت مجوز دفتر لغو مي شود.

 

ماده 26 ) هر يك از دفترهايي كه اركان تشكيلات و مجوز آنها با اين آيين نامه مطابقت ندارد موظفند حداكثر تا شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه وضعيت خود را با مفاد آن تطبيق دهند.

 

ماده 27 ) دفتر نبايد از عنواني غير از عنوان دفتر خدمات مسافرتي ، سياحتي - جهانگردي و زيارتي مانند آژانس و بنگاه استفاده نمايد.

 

ماده 28 ) اعتبار مجوز صادر شده يك سال است و دارنده مو ظف است يك ماه قبل از انقضاي مدت نسبت به تمديد آن اقدام نمايد.

 

ماده 29 ) ايجاد نمايندگي يا شعبه توسط شخص حقوقي دارنده مجوز با رعايت اين آيين نامه و تصويب مرجع صدور مجوز بلا مانع است.

 

ماده 30 ) كليه دفترها موظف به رعايت مقررات و دستور العمل ها و خط مشي هاي ابلاغ شده توسط مراجع صدور مجوز هستند.

فصل چهارم نظارت بر فعاليت دفتر

ماده 31 ( نظارت بر فعاليت دفتر  از جهت كيفيت ، سطح كار آيي و رعايت مقررات حسب مورد بر عهده وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و راه و ترابري است و در صورت مشاهده تخلف از مفاد اين آيين نامه و ساير مقررات مربوط مرجع صدور مجوز حسب مورد علاوه بر اعمال مجازات هاي مقرر در اين آيين نامه به شرح زير عمل مي كند:

الف - تذكر كتبي

ب - اخطار كتبي با تعيين مهلت مناسب جهت رفع اشكال

پ - تعليق موقت از يك ماه تا سه ماه

تبصره 1 ) مرجع صدور مجوز در صورت صلاحديد جهت اداي توضيح از دارنده مجوز يا مدير عامل يا مدير فني يا كارشناسان صلاحيتدار دعوت مي كند و اتخاذ تصميم درمورد تخلفات با مرجع ياد شده است.

تبصره 2 ) تعليق يا لغو مجوز دفتر در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار درج مي شود.

تبصره 3 ) درصورتي كه تخلف دفتر واجد وصف مجرمانه باشد پرونده جهت رسيدگي به مراجع قضايي صالح  ارسال مي شود.

تبصره 4 ) در صورتي كه در خصوص نحوه فعاليت دفتر شكايت يا اعلام تخلفي از سوي اشخاص ذي ربط با دلايل مستدل ارايه شود مرجع صادر كننده مجوز موظف است مورد را بررسي و تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.

 

ماده 32 ) نيروي انتظامي و ساير مراجع قانوني ذيربط مكلفند به تقاضاي مرجع صدور مجوز از ادامه فعاليت دفترهايي كه متخلف شناخته شده و به تعليق يا لغو محكوم شده اند جلو گيري به عمل آورد.

 

ماده 33 ) مراجع صدور مجوز بابت  صدور يا  تمديد مجوزهاي موضوع اين آيين نامه وجوهي را كه مطابق تبصره (4) ماده (7) اصلاحي قانون توسعه صنعت ايرانگردي وجهانگردي - مصوب 1375- توسط شوراي عالي ايرانگردي و جهانگردي معين مي شود دريافت و مطابق تبصره (5) ماده ياد شده عمل مي نمايند.

 

ماده 34 ) وزارتخانه هاي راه و ترابري و فرهنگ و ارشاد اسلامي موظفند پس از صدور مجوز يا تعليق يا لغو آن موضوع را به اطلاع يكديگر برسانند.